کرونا و جهش تولید

چاپ

دو متغیر بزرگ در شروع سال 99 که یکی ویروس کرونا است که اتفاق نادر تلقی می شود و سلامت انسان و تولید را نشانه گرفته است و در صورت پایدارشدن ، موجب حذف بسیاری از انسانها و تولید خواهد شد و دیگری ماموریت ابلاغی مقام معظم رهبری برای نشانه گذاری مدیران کشور جهت شتاب دهی به تولید(جهش تولید).


البته به پارادایم کرونا و جهش تولید بایستی یک عامل موثر دیگر هم اضافه نمود ، توان و بضاعت تیم عملیاتی نظام اداری و تفکر حاکم بر آن است . چرا که صرفا به دنبال حل مسئله با نگاه به درون است و توان پیش بینی برای مواجه با چالش های احتمالی و یا اثرات ناشی از تصمیمات اجرایی را ندارند و در نتیجه فرایند توسعه و معیشت مردم در رویارویی بسیار سختی قرار خواهد داشت .
از سوی دیگر این روزها ابزارها و اجزا به جای هدف قرار گرفته اند و به آدرس دهی غلط به نخبگان جامعه انجامیده است .در رسانه ها ، جراید و میزهای تخصصی مباحثی از جمله استعلامات مکرر و طولانی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف مطرح است . لیکن بایستی بپذیریم که امروز در کشور ما در زمینه هایی از جمله صنایع بزرگ و مادرهمانند فولاد، سیمان، صنایع پتروشیمی و حتی صنایع و مشاغل کوچک  به میزان قابل توجهی وجود دارد  . در بسیاری از موارد در بعضی از بخشها به انداره چندین کشور اروپایی سرمایه گذاری انجام شده است . اما دریغ از راندمان و بهره وری آنها .
         بنابراین برای مواجه با سه رکن مثلث کرونا – جهش تولید – جزءنگری نظام اداری ،راهکار پیش رو برای دستیابی به اهداف از پیش طراحی شده ، از یکسو ضمن هدایت موثر منابع محدود جهت جلوگیری از حذف تولید به دلیل کاهش تقاضای ناشی از کرونا ، ... و ازسوی دیگر جهش تولید بایستی بخشهای ضروری و موثر علاوه بر اینکه از جایگاه مناسبی برخوردار هستند و می توانند موجب شتاب دهی به سایر بخشها گردند را شناسایی و با وضع قوانین خاص نسبت به ادغام واحدهای تولیدی و حمایت مالی مشروط جهت ارتقای بازتولید محصول خاص به منظور ارتقای بهره وری تولید و جلوگیری از حذف آن واحدها اقدام نمود . چرا که در حال حاضر از لحاظ کمی ، کشور در حد اشباع می باشد و آنچه را که موجب نگرانی شده است خردبودن ، کوچک بودن وغیربهره وربودن بخشهای تولیدی در کشور است که هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می نماید . ضمن اینکه بایستی بپذیریم چنانچه به تقویت پایه های تولید نپردازیم ، ضمن هدررفت منابع محدود برای مواجه با این شرایط ، به رکود شدید هم دامن زده خواهد شد .