چاپ

درس آموخته ای از توسعه: ‏
‏ ماها تیرمحمد: "مسلمانان باید به یاد داشته باشند که انقلاب صنعتی را از دست دادند. زمانی که کشورهای ‏اسلامی به شدت مشغول این بحث بودند که آیا اسلام را میتوان با مدرنیزم سازگار کرد یا نه؟ هنگامی که آنها ‏سرگرم محکوم کردن یکدیگر در مسایل پیش پا افتاده مرتبط با علم و دین بودند و سرانجام زمانی که کشورهای ‏اسلامی، آن هم در طول سالیان متمادی پیرامون حرمت یا حلیت استفاده از برق در مساجد بحث میکردند ‏اروپائیان با تمام وجود می کوشیدند تا دانش های نو را بکار گیرند.

آنها به آموزش و بازپروری ‏نیروی انسانی برای کار و حرکت به سمت توسعه پرداختند. فنون تولید انبوه صنعتی را توسعه بخشیدند. مدام ‏بر کیفیت فرآورده های خود افزودند از هزینه ها کاستند و به سرعت به تسخیر بازارها روی آوردند. به تعبیری ‏کشورهای اسلامی به پسماندگی از تحولات دنیای خود محکوم شدند، به نحوی که امروزه تمامی کشورهای ‏اسلامی در زمره کشورهای رو به توسعه اند و در میان آنها هیچ کشور توسعه یافته ای دیده ‏نمی شود"‏
بحرانهای حادث شده مؤید این تفکر است که عمر مصرف گرایی و ترویج فرهنگ مصرف به سر آمده است و ‏تاریخ مصرفِ "مصرف گرایی" سپری شده است.
امروز دنیا به نسخه ای غیر از مصرف زدگی نیاز دارد و رشد ‏اقتصادی ناشی از آن به حالتی از اشباع رسیده است تا جاییکه شاهد سقوط سبکها، مکاتب و در نهایت انسانیت ‏در آن دنیای پر زرق و برق هستیم. ‏

به زعم اینجانب در یک تحلیل از بحرانهای اخیر می توان به این نتایج دست یافت که بخشی از بحرانها ناشی از ‏سلطه نظام سرمایه داری است که غنی را غنی تر و ضعیف را فقیرتر نموده است. بخشی دیگر ناشی از تظلم‏خواهی و استقلال طلبی ملتها برای رهایی از بی عدالتی و ظلم نظام سلطه است و بخش دیگر آن نیز الهام گرفته ‏از انقلاب اسلامی است که به خوبی توانسته تعادل قوای شرق و غرب را بر هم زند. ‏
لذا نکته قابل تأمل این است که اگر چه خواستگاه بحرانها میتواند متفاوت باشد لیکن پیامد آنها استقلال طلبی، ‏بیزاری از نظام سلطه ی اقلیت سرمایه دار بر اکثریت مردم جهان و گرایش به دین مبین اسلام خواهد بود. ‏
پس برماست که با غنیمت شمردن فرصتها مراقب باشیم تا یک بار دیگر دچار پسماندگی از نتایج تحولات زمان ‏خود نشویم. ‏
اینجانب ضمن تبریک ایام و آرزوی توفیق و بهروزی برای مردم ایران، نوروز را فرصتی برای نو اندیشیدن و ‏بهانه ای برای نو شدن و دوری از عیب جویی و حرف های غیر مسئولانه میدانم که ضرورتاً اگر دغدغه استقلال، ‏ارزشها و اسلام را داریم بایستی مراقب باشیم تا با متهم کردن و مقصر دانستن یکدیگر فرصت سوزی نکنیم.‏‏ امروز دنیا نیازمند تجربه های موفق است و ما با وحدت و همدلی می توانیم تجربه اداره کردن نظام را به دنیا ‏بیاموزیم وبه گوش جهانیان برسانیم که اگر میخواهید از یوق استکبار رهایی یابید و اگر دغدغه های عدالت ‏خواهی و پیشرفت را دارید از حکومت اسلامی در ایران الگو بگیرید.بی شک تحقق این آرمان مقدس مستلزم ظرفیت ‏سازی در سه بخش زیر است:‏
بخشی از آن را می توان در تلاش مدبّرانه مدیران معرفی نمود. بخش دیگر را به اعتماد مردم به مدیران چرا که ‏پیشرفت و عقب ماندگی کشور به اندیشه و مدیریت مدیران آن جامعه بستگی دارد و اعتماد مردم عامل و پشتوانه ‏مهمی در تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران است و بخش سوم نیز به نخبگان جامعه (اصحاب قلم، ‏اندیشمندان و عالمان و ...) بر میگردد که با پرهیز از حرفهای غیر مسئولانه نه موجب ضعف در تصمیم گیری ‏مدیران شوند چرا که در دوران خیز برای توسعه به مدیران جسور بیش از مدیران کم تحرک نیازمندیم و نه ‏موجب دلنگرانی مردم و مانعی برای نشاط و شادابی در جامعه گردند. انشاءا...

تماس با ما

88983197